Төп мәгълүмат

“Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Республика ресурс үзәге” Дәүләт казна учреждениесе (алга таба – Учреждение) “Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының кадрлар әзерләү һәм тармакны үстерү буенча комплекслы үзәге” дәүләт казна учреждениесенең һәм “Социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә республика мәгълүмат-методика үзәге” дәүләт казна социаль хезмәт күрсәтү учреждениесенең үзгәртеп оештыру юлы белән Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының 2017 елның 1 мартындагы “Татарстан Республикасының аерым дәүләт казна учреждениеләренең кушылу формасында үзгәртеп оештыру турында” 124 нче номерлы карары нигезендә булдырыла.

Учреждение эшчәнлегенең предметы булып түбәндәгеләр тора: министрлык карамагындагы халыкка социаль хезмәт күрсәтү дәүләт оешмалары һәм эш белән тәэмин итү үзәкләренең кадрлар белән, мәгълүмати-методик һәм матди-техник яктан тәэмин итү.

Учреждениенең төп максаты булып дәүләт хезмәтләре күрсәтү, эшләр башкару һәм (яки) дәүләт функцияләрен үтәү буенча Министрлыкның функцияләрен гамәлгә ашыру тора.

Учреждение эшчәнлегенең төп юнәлеше булып социаль хезмәт күрсәтү тора. Төп эшчәнлек төре кысаларында учреждение законнарда билгеләнгән тәртиптә түбәндәге хезмәтләрне күрсәтү (башкару)ны гамәлгә ашыра: квалификацияне күтәрү буенча өстәмә һөнәри программаларны тормышка ашыру; капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, реконструкцияләгәндә һәм капиталь ремонт башкарганда төзелеш контролен үткәрү; мәгълүмат ресурслары һәм мәгълүмат базалары алып бару; фәнни-методик яктан тәэмин итү.

Безнең координатлар:

Адрес: 420044, Казан шәһәре, Волгоград урамы, 47 нче йорт

E-mail: rrc.kzn@tatar.ru

Тел.: (843) 522-87-71

Факс: 522-87-74